26.5 C
Bangkok
Wednesday, February 28, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.thaihonda.co.th/honda/
previous arrow
next arrow

ปลุก “อีสาน” สู่ผู้นำ BCG Model ดัน “ขอนแก่น” สุดยอดเมืองนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

“อีสาน” ภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีพื้นที่กว่า 105 ล้านไร่ ซึ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และมีจำนวนประชากร 1 ใน 3 ของประเทศ ถือเป็นภูมิภาคได้เปรียบทางเชิงยุทธศาสตร์การลงทุน ส่งผลให้อีสานเป็นประตูเศรษฐกิจสู่ภูมิภาค CLMVT ศูนย์กลางการขนส่ง การแพทย์ และการศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความยั่งยืนในประเทศไทย

ในอดีตอาชีพเกษตรกร ถูกมองว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้น้อยมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบันมีหลากหลายองค์กรที่เข้ามาช่วยผลักดัน ยกระดับเกษตรกรไทยให้มีธุรกิจและรายได้อย่างยั่งยืน โดยนำยุทธศาสตร์ BCG (Bio, Circular และ Green Economy) เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้อีสานกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม BCG ของไทยและเอเชียในอนาคต

“ขอนแก่น” ถือเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์การการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้การรับรองว่าเป็นเมือง ‘MICE City’ เมืองสร้างสรรค์และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน และขอนแก่นยังเป็นพื้นที่นำร่องของการเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ ‘Smart City’ ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยเน้นการขับเคลื่อนในด้านการขนส่ง Smart Mobility ด้านเศรษฐกิจ Smart Economy ภาคเกษตรกรรม ยังรวมถึงด้านการแพทย์ Smart Living ที่มุ่งสู่การเป็น Medical Hub of  AEC ได้ในอนาคต

อีกทั้ง ขอนแก่นยังเป็นผู้นำในการใช้ ‘BCG Model’ โดยมี ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (KKIC) ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้สามารถขยับสู่เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจในภาคอีสาน นับเป็นการสร้าง Innovation Ecosystem และการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สมบูรณ์ของจังหวัดขอนแก่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นต้นแบบแห่งเมืองนวัตกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของลุ่มแม่น้ำโขงได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการจัดงาน Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสาน ภายใต้แนวคิด Collaboration : ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ ณ Khon Kaen Innovation Centre (KKIC) จังหวัดขอนแก่น เพื่อรวบรวมความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่น สุดยอดนวัตกรรมอาหารอีสาน และกลุ่มสินค้านวัตกรรม งานออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจาก BCG Model มาจัดแสดงบน Walking Street Exhibition โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 62,500 ตารางเมตร บนย่านศรีจันทน์ เทศบาลนครขอนแก่น และถนนไก่ย่าง เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพเมืองขอนแก่นและภูมิภาคอีสานที่เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีทางชีวภาพ แบ่งเป็น Creative Zone, Innovative Zone และ Green Zone

Creative Zone โซนไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาช่วยเพิ่มมูลค่า สร้างสรรค์ผลงานให้กลายเป็นสุดยอด Masterpiece ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Creative Design รวมถึงสินค้างาน Hand Craft ต่าง ๆ เช่น การนำกี่ทอผ้ามาจัดแสดง เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน แต่ได้ผสมผสานความทันสมัย โดยถ่ายทอดผ่านดีไซน์ ความครีเอทีฟ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เสื่อ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงของกลุ่ม Design Object หรือสมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ ซึ่งมีกลุ่มนักออกแบบเจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน และงานไลท์ติ้งที่สวยงาม มาร่วมแสดงผลงานความคิดสร้างสรรค์ตามคอนเซ็ปต์ BCG ที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Do Better” คือการทำให้ดีกว่าสิ่งที่เราเคยมี โดยนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานของนักออกแบบ เป็นต้น

Innovative Zone ความมั่นคงทางด้านอาหาร เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ ซึ่งอาหาร “อีสาน” มีความโดดเด่นในด้านของรสชาติและวัตถุดิบมาตั้งแต่ในอดีต นิทรรศการนวัตกรรมอาหารอีสานจึงได้รวบรวมนวัตกรรมไอเดียสร้างสรรค์จากทรัพยากรและวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ภูมิภาคอีสาน รวมถึงนิทรรศการที่ให้ความรู้ในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมด้วยรูปแบบการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมและธุรกิจ BCG อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหาร โดยใส่ใจทั้งรสชาติ วัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิต เพื่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ส่วนทางด้านนวัตกรรมการผลิตสินค้าต่าง ๆ มาเป็นต้นแบบ

Green Zone จัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมทางการเกษตรของภาคอีสาน ที่ช่วยยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer โดยมีฟาร์มออแกนิค งานออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจาก BCG Model และยังได้ทำความรู้จักกับเกษตรอินทรีย์ โดยสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย-TOCA ที่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรและยกระดับเกษตรกรไทยให้มีธุรกิจที่ยั่งยืนได้ ซึ่ง Green Zone นี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองขอนแก่นที่ได้จัดทำโครงการตามแนวคิด BCG มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Isan Organic Farm พื้นที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจัดการขยะ และแยกขยะรับ Earth Point อีกด้วย

นอกจากนี้ Isan BCG Expo 2022 ยังจัดให้มีงานเสวนาครั้งสำคัญ “Isan BCG Forum 2022” International Forum ที่รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแวดวง มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับ BCG Model กว่า 80 ท่าน โดยนำเสนอกว่า 40 Session ซึ่งช่วยให้มองเห็นถึงทิศทางและศักยภาพของประเทศไทยที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจด้วยหลักของ BCG Model ในอนาคต

อีกทั้งยังมีไฮไลท์กิจกรรมภายในงานเกิดขึ้นอีกมากมาย ทั้งในส่วนของเวที Talk: เว่าถึงแก่น ณ Srichan Creative Stage ตึกคอม เข้าถึงแก่นของอีสานในยุค 5.0 ผ่านการ ‘เว่าลึกถึงแก่น’ (เสวนา) และ ‘เว่าไวถึงแก่น’ (ทอล์คโชว์) ด้วยเรื่องของ ‘อีสานกินม่วน: อีสานกับโอกาสทางธุรกิจอาหาร เกษตร และท่องเที่ยว’ กับขุมทรัพย์ในท้องถิ่นที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจเกษตรทันสมัย นวัตกรรมอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ ‘อีสานมื้อนี้ (อีสาน Today): วันฟ้าแจ้งจ่างป่างกับโอกาสสดใสทางธุรกิจครีเอทีฟอีสาน’ กับโอกาสทางธุรกิจในที่ราบสูงในแง่มุมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และพลังงานสะอาด พลังงานชีวภาพ เพื่อให้เข้าใจศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ‘อีสาน’ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมยุคปัจจุบัน

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน คือ Isan Serng & Sound: แว่วถึงแก่น ที่มาสร้างบรรยากาศครึกครื้นถึง 3 เวทีด้วยกัน ได้แก่ ดนตรี World Class Isan โดย 3 กลุ่มศิลปินลูกอีสานมืออาชีพตัวท็อปของวงการ ดนตรีอีสานพื้นเมืองที่ถูกนำมาทำใหม่ให้มีความร่วมสมัยผสมผสานกับเครื่องดนตรีและจิตวิญญาณอีสาน ถ่ายทอดสู่บทเพลงทำนองสไตล์ Jazz ลูกทุ่ง และลูกกรุง พร้อมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศเวทีที่สามารถมองเห็น Panoramic View ของเมืองขอนแก่นยามค่ำคืน ณ Kaen Kaew Live House ชั้น 28, Ad Lib Hotel และ ดนตรีอีสานพื้นเมืองผสมผสามดนตรีตะวันตก ร่วมสมัยในรูปแบบ Pop Full Band จากโครงการประกวดวงดนตรีของคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการถ่ายทอดของเยาวชนอีสานด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองที่กลมกล่อมเข้ากับดนตรียุค metaverse อาทิ หมอลำร่วมสมัย ณ Srichan Creative Stage และ Green Stage Isan Cross Over

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Isan Gastronomy ที่พาไปเปิดประสบการณ์ Chef’s Table รสสุนทรี ‘กลิ่นอายอีสาน’ แรงบันดาลใจจากวัตถุดิบบนผืนแผ่นดินเกิด (Isan Home Ground) ที่หาทานได้ยาก จากการรวมตัวของ 9 เชฟยอดฝีมือระดับประเทศและนานาชาติ ที่คัดสรรวัตถุดิบจากพื้นที่ที่ใส่ใจการปลูก From Farm to Table พิถีพิถันเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ดีที่สุด ผ่านเอกลักษณ์ จินตนาการ และการนำเสนอเฉพาะตัวเชฟแต่ละท่าน จนกลายเป็น Isan Gourmet Signature Dish

Isan BCG Expo 2022 แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นต้นแบบแห่งเมืองนวัตกรรมของจังหวัดขอนแก่น และถือเป็นการ ‘ปลุกอีสาน’ ให้มองเห็นถึงศักยภาพและชูตัวตนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขยับสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงทุกภาคเศรษฐกิจ และ BCG Model ของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงขยายถึง CLMV เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาสสู่ความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศที่ยั่งยืนต่อไป

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,500SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles