32.2 C
Bangkok
Sunday, July 21, 2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
https://www.mercedes-benz.co.th/th/passengercars/finance/offers.html?gagcmid=GA_16621475037_153239610427_662308114214&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwir2xBhC_ARIsAMTXk857jTSdUXpkaXpWmnd52hYaIiSYB7ZK87GyAU_rQMaBpJNjvCX4NOoaAkfEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds#contact
https://www.bitec.co.th/th/event/fast-auto-show-thailand-2024
https://www.thaihonda.co.th/honda/
benz900x192px_1
Fast Auto Show Thailand 2024
previous arrow
next arrow

เฟรเซอร์สฯ เสวนาออนไลน์ New Green Possibilities เปิดวิสัยทัศน์ Privately Owned Public Spaces เติมพื้นที่สีเขียวย่านธุรกิจใจกลางเมือง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมการเสวนาออนไลน์ “New Green Possibilities” ในช่วงภาคธุรกิจ หัวข้อ “Green Business Pathway” อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ Bangkok Design Week 2021 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างบทสนทนาสาธารณะ ขยายผลการพัฒนาและนโยบายพื้นที่สีเขียว และแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาระหว่างผู้ขับเคลื่อนเมืองระดับนโยบาย เครือข่ายพัฒนาเมือง นักออกแบบ และองค์กรเอกชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่ว่างในเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร

สำหรับช่วงการเสวนาภาคธุรกิจ “Green Business Pathway Talk” ครอบคลุมประเด็นการจัดสรรพื้นที่โครงการเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวร่วมกับกรุงเทพมหานคร การทำให้พื้นที่สวนกลางย่าน CBD มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต โดยมีตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 องค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับประเทศร่วมสนทนา

วรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรในหัวข้อ “Privately Owned Public Spaces” เปิดแนวคิดการสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะ สร้างชุมชนเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน “ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราต้องคำนึงถึงความยั่งยืน การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ควรมีอายุใช้งานยาวนานอย่างน้อย 30 ปี ควรสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับเมืองในปัจจุบัน พร้อมกับส่งมอบคุณค่าสำหรับชุมชนในอนาคต ปัญหาสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองในกรุงเทพฯ คือพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวนั้นมีจำกัด มีเพียง 3.5 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ส่วนปริมาณพื้นที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ที่ทางราชการได้จัดไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นมีเหลือเพียง 7% เมื่อเทียบกับระดับมาตรฐานที่ควรมีอย่างน้อย 20 – 25% นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสภาพแวดล้อมของพื้นที่สาธารณะในเมือง ณ ปัจจุบัน ที่ไม่เอื้อต่อการเดินเท้ามากนัก โดยหากพื้นที่ในชุมชนเมืองเหล่านี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เอื้อต่อการเดินเท้าอย่างสะดวก สบาย ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี จะสามารถดึงดูดให้ผู้คนหันมาสัญจรด้วยการเดินเท้ามากขึ้น ซึ่งนับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองบริเวณถนนพระราม 4 ด้วยแนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส ที่เน้นการขยายพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการให้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงทางเดินเท้าให้กว้างขวางและเดินได้อย่างสะดวกสบาย ส่งเสริมการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะที่มีคุณภาพใจกลางเมืองย่านพระราม 4 บนแนวเส้นทางที่เชื่อมโยงกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองอย่าง สวนลุมพินี และสวนเบญจกิตติ   

“เดอะ ปาร์ค และวัน แบงค็อก คือสองโครงการมิกซ์ยูสที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯย่านพระราม 4 ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเมือง โดย เดอะ ปาร์ค เป็นโครงการมิกซ์ยูสที่มีออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด ‘Life Well Balanced’ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและเป็นแบบอย่างของการสร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการของภาคเอกชนเพื่อสาธารณะ โดยมีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นแนวตลอดหน้าอาคารที่อยู่บนพื้นที่ของโครงการเพื่อสร้างความร่มรื่นให้ถนนและทางเดิน รวมถึงนำพื้นที่ตลอดแนวด้านหน้าโครงการมาเป็นส่วนต่อขยายทางเดินเท้าที่มีอยู่ให้กว้างขวางภายใต้ภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้คนโดยรอบที่สัญจรไปมา ส่วน วัน แบงค็อก โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน 4 ด้าน คือ การคำนึงถึงคนเป็นศูนย์กลาง เพื่อคุณภาพชีวิต ความสะดวกสบาย และคุณประโยชน์ของผู้ใช้งาน ด้วยพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ ทางเดินเท้าที่สะดวกเชื่อมโยงกันตลอดโครงการ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยพื้นที่เปิดโล่งและพื้นที่สีเขียวมากถึง 50 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด104 ไร่ของโครงการ การออกแบบที่มุ่งสู่การได้รับรองมาตรฐาน LEED และ WELL การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในระบบบริหารจัดการต่าง ๆ และการเดินทางเข้าออกโครงการที่สะดวกสบายด้วยการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ทางด่วน และถนนสายหลักทั้งถนนวิทยุ และถนนพระราม 4”

นอกจากนั้น โครงการอื่น ๆ ที่พัฒนาหรือดูแล โดยเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทในเครือ อย่างปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์ สามย่านมิตรทาวน์ และเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อสาธารณะใจกลางเมือง ด้วยหลักการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ของเอกชนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นสาธารณะประโยชน์อย่างการปลูกต้นไม้ตลอดแนวริมถนน จัดสรรพื้นที่โล่งกว้างหน้าอาคารให้ผู้คนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ และเชื่อมขยายพื้นที่ทางเดินเท้าข้างถนนกับพื้นที่ของอาคารให้กว้างขวางและสะดวกต่อการเดินเท้ามากยิ่งขึ้น

“สำหรับนิยามของเมืองอนาคตในอุดมคติ คำ ๆ แรกที่ผมนึกถึงคือ “Glocal” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น (Local) และแนวคิด มาตรฐาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก (Global) เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว” คุณวรวรรตกล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
21,900SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles